Apie mokyklą

Mokyklos vizija

Moderni ugdymo institucija, tenkinanti vaikų ir jaunimo muzikinio ugdymo ir saviraiškos poreikius, visuomenei ir šeimai atviras kultūros židinys, puoselėjantis kūrybiškumą, tautiškumą, pilietiškumą, ugdantis harmoningą, dvasiškai turtingą asmenybę.

Mokyklos misija

Sudaryti geras aukštos ugdymo(si) kokybės sąlygas, leidžiančias atsiskleisti mokinio prigimtinėms galioms, brandinti kultūrinę, pilietinę savimonę, ugdyti sąmoningą, turinčią tvirtas vertybines nuostatas, asmenybę, pasiruošusią mokytis visą gyvenimą. Bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei, tenkinti Savivaldybės bendruomenės kultūrinius poreikius.

Strateginiai tikslai

Užtikrinti ugdymo kokybę ir kompetencijų ugdymą.

Plėtoti vertybinių nuostatų ugdymą, formuojant veiklią, draugišką ir pilietišką bendruomenę.

Modernizuoti ugdymo aplinką.

Strateginiai uždaviniai

Nuosekliai įgyvendinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo pradinio ir pagrindinio muzikavimo programas, bei neformaliojo švietimo programų pasiūlą;

Tobulinti mokytojų kompetencijas: mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, pamokos planavimo  ir mokymosi motyvacijos skatinimo;

Užtikrinti visapusiškas ugdymo galimybes gabiems ir motyvuotiems mokiniams;

Formuoti kultūrines ir vertybines nuostatas;

Ugdyti patriotines  ir pilietines nuostatas;

Gerinti ugdymo ir ugdymosi sąlygas;

Įsigyti ir atnaujinti mokymo priemones.